P O M I A R Y W U S G

Total
0
Shares

ocena geometryczna narządów i badania doppler

OCENA – wątroba w USG B-mode

•Ułożenie nieco na lewym boku

•Głowica konweksowa 2-6 MHz

•Przekrój podłużny w linii środkowo-obojczykowej

•Uwidocznić na głębokim wdechu pacjenta

•2 pomiary ML podłużna i oś przednio-tylna AP

•Echogeniczność jednorodna i umiarkowana

Płat ogoniasty nie powinien przekraczać 2/3 wymiaru lewego płata wątroby

•Z wiekiem niezmieniona wątroba zmniejsza swoją objętość

•Zaokrąglenie brzegu – pierwszy objaw powiększenia

•Można podawać ML i AP osobno płata prawego i lewego


Wątroba o wymiarze strzałkowym 108 mm i jednorodnej niewzmożonej echogeniczności

We wnęce widoczna fragmentarycznie żyła wrotna i tętnica wątrobowa

Ocena dróg żółciowych

Chory w pozycji leżącej, głowica konweksowa, 2-6 MHz

•PZW należy mierzyć w tym miejscu gdzie krzyżuje się z tętnicą wątrobową

•Od przodu z prawą gałęzią żyły wrotnej

•Pomiar między ścianami i prostopadle do  przebiegu przewodu


Podział dróg zewnątrzwątrobowych

•Segment wnękowy od przodu od żyły wrotnej – odcinek proksymalny

•Głowa trzustki- odcinek dystalny

•Odcinek środkowy pomiędzy w/w

•Prawidłowa szerokość PZW ma 4-6 mm

•Przewodu żółciowe wewnątrzwątrobowe nie powinny być szersze niż 40% szerokości przylegającej żyły wrotnej

•Uwidocznienie ściany przewodu żółciowego wspólnego zwykle wskazuje na jej pogrubienie

Pęcherzyk żółciowy pomiar w osi długiej i krótkiej – kamica pęcherzyka żółciowego

Pęcherzyk żółciowy i jego ściana

•Zmiana położenia pacjenta – na lewym boku

•Uwidocznić 2 przekroje podłużny i poprzeczny z przyłożenia podżebrowego lub międzyżebrowego na głębokim wdechu

•Bezechowa struktura o kształcie gruszkowatym o gładkiej i hiperechogenicznej ścianie

•Wymiary 80-120 długość w mm, szerokość 40-50 mm, grubość ściany 3-4 mm średnio

Zmienność w lokalizacji, ektopowo może znajdować się w miednicy

•Agenezja występuje niezwykle rzadko

•Blizny po cholecystektomii – nie widać w zaciemnionym pomieszczeniu, przed badaniem warto zebrać wywiad pod kątem przebytych operacji

•Częstotliwość głowicy nastawić najlepiej na 5 MHZ, wykorzystać możliwości aparatu – FOCUS, THI uSCAN

•Zmieniać położenie pacjenta aby uwidocznić szyję pęcherzyka (częsta lokalizacja złogów)

•Pęcherzyk może być zagięty co daje obraz pseudo przegrody (prawdziwa przegroda pęcherzyka występuje niezwykle rzadko)

•Na tylnej ścianie pęcherzyka żółciowego lokalizują się artefakty pochodzące z dwunastnicy (gazy jelitowe)

•Objaw czapki frygijskiej polega na występowaniu zagięcia w szyjce pęcherzyka

•Grubość ściany nie powinna przekraczać 2-3 mm. Wg różnych źródeł


PŻW PRZEWÓD ŻÓŁCIOWY WSPÓLNY

•Powinien być zlokalizowany przed żyłą wrotną, ale z uwagi na zmienność położenia bifurkacji tętnicy wątrobowej, lokalizacja PZW może być zmienna, należy oznaczyć miejsce pomiarowe bramką dopplera znakowanego kolorem

•Pomiaru należy wykonywać zawsze w osi długiej

•Oś krótka PZW znajdować się może w rzucie głowy trzustki

•Po cholecystektomii może występować workowate poszerzenie PZW o szerokości do 8,5 mm.

•Fizjologicznie nie powinien przekraczać 6-8 mm.


Śledziona lokalizacja

•Lewy górny kwadrant jamy brzusznej

•Linia pachowa środkowa,

•Można przełożyć chorego na prawy bok, wtedy uwidocznienie bardziej efektywne

•Długość mierzy się w czasie spokojnego oddychania

•Przekrój czołowy obejmuje wnękę tego narządu

•Z definicji najdłuższy wymiar między biegunem górnym a dolnym

•Wymiary podłużny, poprzeczny i skośny należy zmierzyć na przekroju przedstawiającym maksymalne pole przekroju śledziony w płaszczyźnie czołowej

•Kształt sierpowaty/półksiężyciwaty, gładka i wypukła powierzchnia podprzeponowa, nierzadko karbowana oraz wklęsła powierzchnia przyśrodkowa, od strony wnęki obejmuje naczynia krwionośne

•Echogeniczność –klasycznie jednorodna, znacznie wyższa niż kora nerki i nieznacznie wyższa od wątroby

•U dzieci i młodych dorosłych spotykany jest wariant echo-struktury przypominający maskowanie tygrysa lub futra zebry


Przewód trzustkowy Wirsunga

•Głowica o częstotliwości 2-5 MHz

•Należy uwidocznić trzustkę w osi długiej

•Przewód powinien być zobrazowany w projekcjach poprzecznych i skośnych, w okolicy głowy oraz szyjki oraz w okolicy trzonu

•Szerokość –odległość między echami wewnętrznymi ścian

•Światło najszersze w obrębie głowy, stopniowe zwężenie w odcinku dystalnym

•Szerokość zwiększa się wraz z wiekiem, górna granica normy wynosi 3 mm

•Wzrost szerokości na głębokim wdechu nawet o 1,3 mm


Obrazowanie nadnerczy

•F- 2-6 MHz

•Linia pachowa środkowa – nadnercze prawej – optymalna projekcja – przekrój międzyżebrowy lub podżebrowy

•Lewe nadnercze – trudniejsze do uwidocznienia (powietrze znajdujące się w żołądku)

•Lewe nadnercze – ułożenie na prawym boku, dostęp międzyżebrowy lub podżebrowy, można spróbować linię pachową tylną

•Po stronie lewej oknem akustycznym jest śledziona i lewa nerka, można podać 500 ml płynu i niekiedy warto przeprowadzić skanowanie w pozycji stojącej

Guzy – jednorodne otoczone torebką, incydentaloma, myolipoma, meta (płuca)

Nadnercze lewe dobrze widoczne w EUS


Przepona – grubość wynosi 2-4 mm w zależności od fazy oddychania

•Ułożenie na plecach

•Skanowanie na wdechu u na wydechu

•Przy natężonym wydechu kopuła przepony może być nie widoczna

•Linia zakrzywiona i hiperechogeniczna (część centralna ścięgnista) ALE

•Należy pamiętać że na obrzeżu jest wzorzec hipoechogeniczny

•Odnogi są również hipoechogeniczne


Żyła wrotna

•11 mm +/- 2 mm szerokość

•Nie koreluje z nadciśnieniem wrotnym – wykorzystanie CD oraz PW

•PW – przepływ monofazowy podlegający fluktuacją w zależności o od czynności układu sercowo-naczyniowego oraz fazy oddechowej

•Przepływ jest proporcjonalny do BMI

•U zdrowych ochotników ma charakter fluktuacyjny (falujący)

•Valsawy manewr – skutkuje poszerzeniem naczynia

•Poszerzona VCI – wpływa na żyłę wrotną (prawokomorowa niewydolność serca)

•PW prawidłowa prędkość 16-40 cm/sek

Nadciśnienie wrotne

•V max < 16 cm/sek

•Przepływ wsteczny

•Poszerzenie żyły wrotnej

•Rekanalizacja żyły pępkowej ( cecha krążenia obocznego)

Tętnica wątrobowa

•Warianty anatomiczne – dodatkowa, zamienna

•Abberacaja odchodzi od tętnicy krezkowej górnej

•Abberacja odchodzi grzbietowo od  żyły wrotnej

•RI= PSV-EDV/ PSV norma 0,55-0,81

•Wysokie RI- poposiłkowo, zaawansowany wiek, przewlekłe choroby wątroby – marskość , przewlekłe zapalenie wątroby, stenoza w naczyniu na odcinku dystalnym, GVHD

•Niskie RI- zwężenie proksymalne (w miejscu anastomozy zaopatrującej przeszczepiony narząd)

-dystalnie zlokalizowany shunt naczyniowy, marskość wątroby powikłana nadciśnieniem wrotnym, uraz

Tętnica krezkowa górna

•Kąt insonacji nie powinien przekraczać 60 stopni

• 2 mm szerokość bramki dopplerowskiej

•Norma PSV 125 cm/s, stenoza > 50 % zwiększa PSV do 300, >70% do 400 cm/sek

•Wskaźnik pulsacji koreluje z oporem naczyniowym, spada po posiłku (zmienia się profil sektrum przepływu w zależności od posiłku na niskooporowy)

•PI= PSV-EDV/V śr max

Tętnica krezkowa dolna

•Ma nieco niższe prędkości PSV 100 cm/sek, istotna stenoza > 250 cm/sek

Nerki 

•Zlokalizowane w przestrzeni zaotrzewnowej

•Kształt fasolowaty

•Metodologia w projektowaniu- ułożenie chorego na plecach lub na siedząco, poszukiwanie linii pachowej środkowej , znacznik w kierunku głowy, przesuwanie głowicy w kierunku głowy wzdłuż linii pachowej środkowej lub tylnej

•Pomiary długość, szerokość oraz grubość

•Długość – maksymalny wymiar głowowo-doogonowy w wymiarze strzałkowym, szerokość mierzymy pod kątem prostym do wymiaru strzałkowego

•Kora nerki jest hiperechogeniczna i stosunkowo cienka, nie powinna mieć zmian ogniskowych

•Piramidy nerkowe są tworami hipoechogenicznymi zawierającymi pętle Henlego

•Zatoka nerki zawiera naczynia krwionośne tętnice i żyłę nerkową, dla ułatwienia można włączyć bramkę kolorowego dopplera, fizjologicznie mogą występować w zatoce nerkowej szerokie fizjologicznie naczynia nerkowe tętnica i żyła nerkowa, naśladujące poszerzony UKM. Warto wówczas wstawić bramkę dopplera znakowanego kolorem w zatokę nerkową, aby nie wpaść w pułapkę diagnostyczną

Pomiary – przekroje –podłużny i poprzeczny, szerokość kory

•Pomiary nerki należy wykonywać przy projekcji zawierającej cienie żeber, wtedy można maksymalnie uzyskać wymiar strzałkowy głowowo-doogonowy

•Wzór na objętość nerki V =0,49 (szerokość x grubość x długość)

•Pomiar grubości, tj pomiar przednio-tylny uzyskujemy przekręcając głowicę o 90 stopni w prawo lub w lewo w stosunku do wyjściowego podłużnego położenia głowicy w linii pachowej środkowej

•Kora – grubość tj odległość mierzona powyżej piramid wynosi powyżej 10 mm , chodzi oczywiście o grubość miąższu nerki, ponieważ kora ma 5-6 mm

•Długość nerki skraca się wraz z wiekiem, co wynika głównie z utraty miąższu

•Płeć nie ma wpływu na wielkość nerek, wiek i wzrost ma

•THI – często wykorzystywane w pomiarach u pacjentów otyłych

Pomiary nerek w osi długiej i krótkiej
(wymiar głowowo –doogonowy i poprzeczny)

•8 godzin na czczo (konieczne dobre przygotowanie)

•Tętnica nerkowa wymaga obrazowania na całym przebiegu

•Głównym parametrem jest indeks oporowy i powinniśmy go mierzyć na całej długości naczynia , prawidłowo 0,55-0,7 , może się zwiększać wraz z wiekiem i w obrębie jednego naczynia może wynik być zmienny

•Konieczne obrazowanie tętnic międzypłatowych – wymaga również wpisania wyniku,

•Patologie – zwężenie miażdżycowe, dysplazja naczyniowa włóknisto-mięśniowa

Obrazowanie tętnicy nerkowej

•Ułożenie na bokach

•Projekcje podłużne, poprzeczne i skośne

•Ocena zwężeń

•PTU (wg polskiego tow. Ultrason.) standard:

STENOZA =>PSV > 2,0 m/s, EDV> 1,5 m/s

•Wtedy zwężenie jest istotne hemodynamicznie istotne i wynosi powyżej 60% światła naczynia

•RAR –wskaźnik = PSV aorta/PSV tt nerkowa > 3,0

Ocena pęcherza moczowego

•Znaczenie – ocena statyki narządów miednicy małej u kobiet -> nawracające ZUM w wywiadzie , bez efektu w leczeniu atb, bez efektu profilaktyka zakażeń układu moczowego

•Ocena pęcherza moczowego w 2 stanach – przy wypełnieniu co najmniej 200 ml płynu i po oddaniu moczu

•Jeżeli po oddaniu moczu zostaję w pęcherzu ponad 50 ml – zaleganie, może mieć znaczenie kliniczne, szczególnie gdy zalega > 150 ml – > test z pessarem (konsultacja ginekologiczna)=> zaburzenia statyki narządów miednicy małej

•TECHNIKA badania- 2 projekcje , pierwsze ustawienie głowicy 1. znacznik po stronie lewej, ustawienie głowicy wzdłuż linii międzykrętarzowej – patrzymy na pęcherz moczowy z góry i widzimy ścianę przednią i tylną.  (ocena głębokości i szerokości )

•2 projekcja – oceniamy długość pęcherza moczowego, przekręcamy o 90 st głowicę w prawo, oceniamy szczyt, dno pęcherza, u mężczyzn gruczoł krokowy, pęcherzyki nasienne i dystalny odcinek moczowodów, zagłębienie pęcherzowo-odbytnicze, u kobiet ocena zatoki Douglasa, macicy, pochwy, odbytnicy. „Przy okazji„ wykluczamy obecność płynu w jamie miednicy

Objętość pęcherza

•Pi/6 (szerokość x głębokość x długość)

•Ściana pęcherza moczowego nie powinna przekraczać 3 mm

•Obraz poniżej przedstawia głębokość  szerokość

Ocena ściany pęcherza moczowego

•Ściana powinna być gładka, hiperechogeniczna, bez zmian egzofitycznych, pod śluzówką widać hipoechogeniczny mięsień wypieracza pęcherza moczowego

•Pomiar powinno się wykonywać gdy pęcherz jest dobrze wypełniony najlepiej całkowicie

•Przerost ściany – może wskazywać na okluzję drogi wypływu moczu

> 5 mm – > zdecydowana nieprawidłowość

•- przy dobrze wypełnionym pęcherzu ściana nie powinna przekraczać 3 mm

Graft wątroby

•Zakrzepica w tętnicy wątrobowej we wnęce

•U 11% pacjentów w miejscu anastomozy

•Żyła wrotna – ryzyko zakrzepicy

•RI = PSV- EDV/PSV, 0,55 – 0,8 dla tętnicy wątrobowej

Graft nerkowy 

•Uwidocznienie strukturo obocznych – płyn , krwiak , urinoma – ograniczony zaciek płynu, torbiel limfatyczna

•Wodonercze – poszerzone kielichy związane są z denerwacją w czasie transplantacji i utratą tonusu mięśniówki, wskazane powtórzenie badania przy opróżnionym pęcherzu

•Przeszczepiony narząd  w czasie odrzucania jest powiększony, obrysy są zatarte, kielichy nerkowe hipoechogeniczne i wydatne

•Ogniska hipo/ hiperechogeniczne wskazują na niedokrwienie, zakażenie lub odrzucanie graftu

Zwężenie tętnicy nerkowej po transplantacji

•Dochodzi w przebiegu odrzucania

•Powikłania pozapalne – włókninie ściany naczynia,

•Ocena RI = PSV- EDV/PSV

•Zwiększenie prędkości także w przebiegu przetoki A-V

•Przyjmuje się za wartość odcięcia 200 cm/sek

•Jeśli przebieg naczynia jest kręty może dochodzić do lokalnego wzrostu prędkości

Przeszczepiona trzustka odrzucanie

•Przyszycie i wykonanie anastomoz w miednicy małej do naczyń biodrowych

•Jednym ze sposobów jest przyszycie XII-cy i trzustki do pęcherz moczowego

•Unaczynienie pochodzi z żył biodrowych

•Reakcja immunologiczna prowadzi do powiększenia narządu, zatarcia jego zewnętrznych obrysów, zwiększeniem indeksu oporowego >0,7 oraz rozlanymi obszarami o zmiennej echogeniczności wewnątrz narządu

OCENA USG : wyrostek robaczkowy

•Ułożenie zmienne od okolicy pęcherzyka żółciowego u kobiet w ciąży do położenia za-kątniczego

•Głowice przesuwać do prawego talerza biodrowego od brzegu wątroby

•Dochodzimy do okolicy kątnicy

•Lokalizujemy mięsień biodrowo-lędźwiowy

Lokalizujemy duże naczynia krwionośne biodrowe

•Wyrostek robaczkowy leży na naczyniach

•Ma typową echo-strukturę tarczy strzelniczej

Budowa ściany przewodu pokarmowego

•Ułożenie zmienne od okolicy pęcherzyka żółciowego u kobiet w ciąży do położenia za-kątniczego

•Głowice przesuwać do prawego talerza biodrowego od brzegu wątroby

•Dochodzimy do okolicy kątnicy

•Lokalizujemy mięsień biodrowo-lędźwiowy

Lokalizujemy duże naczynia krwionośne biodrowe

•Wyrostek robaczkowy leży na naczyniach

•Ma typową echo-strukturę tarczy strzelniczej

•Błona śluzowa – hiperechogeniczna

•Pozostałe struktury ściany przewodu pokarmowego – pochodzenia łącznotkankowego- są hipoechogeniczne (tkanka łączna i mięśnie)

PRZYGOTOWANIE

•Chory pozostaje na czczo

•Głowica konweksowa

•Głowica liniowa –ustawia głowicę liniową na głębszą penetrację do struktur położonych głęboko

Wypełniony pęcherz moczowy

Ocena pomiarowa

•Średnica wyrostka może być zawyżona z powodu zalegającej w niej treści jelitowej – poszerzenie powyżej 6 mm

•Nie jest czułym i wartościowym pomiarem

Lepiej zmierzyć grubość ściany

Zapalenie wyrostka robaczkowego

•Jeżeli do 10 min nie udaje się znaleźć wyrostka robaczkowego poprosimy chorego o oddanie moczu

•Poszerzenie średnicy > 6 mm

Pogrubienie ściany > 3 mm

•W populacji pediatrycznej > 2,3 mm szerokość ściany i > 5,7 średnica

•Doppler znakowany kolorem wykazuje wzmożone unaczynienie

•ZOOM – zatarcie echostruktury ściany

Zapalenie wyrostka robaczkowego, sąsiadująca z wyrostkiem hiperechogeniczna tkanka tłuszczowa, naciek zapalny na mięsień biodrowo-lędźwiowy

Hipoechogeniczne otoczenie wyrostka – halo – naciek zapalny, hiperechogeniczna tkanka tłuszczowa- patrz poniżej:

Kamień kałowy – zapalenie wyrostka robaczkowego-patrz niżej:

Poszerzone światło przewodu pokarmowego– kryteria dla poszczególnych części

•> 8 cm w przypadku żołądka

•> 3 cm w przypadku jelita cienkiego – pomiar od światła do przydanki

•> 5 cm w przypadku jelita grubego

•Grubość ścian przewodu pokarmowego

•- 7 mm maksymalna grubość w antrum

•4 mm jelito grube

•Jelito cienkie – 3 mm


Żołądek o poszerzonym świetle w przebiegu krwawienia z GOPP- poniżej:


Przytarczyce – zlokalizowane pozatorebkowo

•Hipoechogeniczne ogniska gładkościenne

•Zlokalizowane ektopowo w górnym śródpiersiu

•Ograniczone hiperechogenicznym pasmem odpowiadającej rozciągniętej torebce włóknistej

•Przepływ zwiększony w kolor doppler

•Wymiary prawidłowo 5x3x1 mm

•Gruczolak –owalny, hipoechogeniczny – przy DOLNYM biegunie LEWEGO płata

zdjęcie poniżej – gruczolak przytarczycy:

kolejny przykład gruczolaka przytarczycy:

Kolejny przykład poniżej dla gruczolaka przytarczycy:


Ślinianki podżuchwowe

•Dobrze odgraniczone i jednorodne, echogeniczność zbliżona do echogeniczności tarczycy

•Pomiary w 3 osiach – przednio-tylnej, głębokości i boczno-przyśrodkowej (33x15x33 +/- 3-6 mm)

•Równanie dla ciała cylindrycznego pi/4 x HD2, H – wysokość, D średnica (pomiar objętości)

Ślinianka przyuszna

•Miąższ hiperechogeniczny w stosunku do ślinianki podżuchwowej

•W prawidłowych śliniankach mogą istnieć nieokreślone liczny skupisk tkanki limfatycznej co daje skupiska hipoechogeniczne

•W prawidłowej śliniance nie widać przewodów wyprowadzających

•Pomiary w 2 osiach, pierwsza równoległa do gałęzi żuchwy, kolejna prostopadle do niej w płaszczyźnie poprzecznej

•Wymiary  ok 40-45 mm, +/- 5 mm.

Tarczyca

•3 pomiary płata – długość, szerokość i głębokość,

•Pomiar cieśni na środku do granicy z mięśniem/powięzią

•Do 30-40% może w populacji występować dodatkowy płat piramidowy będący przedłużeniem cieśni ku górze

•Głowica o rozszerzonym polu 4 cm może obrazować całą tarczycę

•Częstotliwość 7-14 MHz głowica liniowa – ułożenie na plecach

•Prawidłowy miąższ jest hiperechogeniczny w stosunku do otaczających mięśni szkieletowych

•Prawidłowa objętość nie powinna przekraczać 20  ml u kobiet i 25 ml u mężczyzna

wykonanie projekcji poprzecznej, poniżej projekcja w USG B mode

Powyżej wykonanie projekcji podłużnej

•Objętość tarczycy wyliczamy przy użyciu uproszczonego wzoru matematycznego na objętość elipsoidy

  a × b × c × 0,5

Lokalizacja i okolice

•Zlokalizowanie prawidłowe – typowe znajduje się u podstawy szyi

•Otoczenie jest hipoechogeniczne – mięśnie szkieletowe – mostkowo-obojczykowo sutkowy, mostkowo-gnykowy i mostkowo-tarczowe,

•Za płatem tylny zlokalizowany jest mięsień długi szyi

•Przełyk znajduje się za tylną ścianą płata lewego – przemieszczanie światła i hiperechogeniczna treść – błysk wywołany przez przełykane powietrze

Zalety i wady badania USG tarczycy

•Łatwa dostępność

•Nieinwazyjność – a jednak konieczne zachowanie zasady ALARA

•Ocena zmiany ogniskowej – wstępna ocena złośliwości zmian

•Kwalifikacje do biopsji cienkoigłowej BACC

•Łatwe rozpoznawanie chorób z autoagresji

•Monitorowanie skuteczności leczenia

Ograniczenia badania USG tarczycy

•Nie możemy uwidocznić struktur położonych zamostkowo

•Makrokalcyfikacje dają cień akustycznych , co utrudnia lub uniemożliwia ocenę struktura anatomicznych położonych za cieniem

•Kalcyfikację zmian ogniskowych obrączkowate utrudniają ocenę intraluminalną tych zmian

Błędy w opisach

•Nie należy stosować określenia guzek – zarezerwowane jest dla zmiany wyczuwalnej palpacyjnie

 – unikamy terminu gruczolak – zmiana zarezerwowana dla hist-pat

Szczegóły opisu

•Opisywać zmiany zaawansowane zwyrodnieniowe kręgosłupa

•Podać rodzaj głowicy i model aparatu i częstotliwość nastawioną w badaniu

•Zebrać wywiad co do obciążeń rodzinnych

•Wywiad co do narażenia na promieniowanie jonizujące

•Wyniki poprzednich biopsji

Echogeniczność  – tarczyca

•Zmieniona w sposób ogniskowy lub rozlany

•Normoechogeniczność – Echogeniczność większa od Echogeniczności otaczających tarczycę mięśni szkieletowych

•Porównywalna do echogeniczności ślinianek , pod warunkiem braku patologii w śliniankach

•Jednorodna – nie ma w miąższu tarczycowym zmian ogniskowych

Zmiany złośliwe – głęboko hipoechogeniczne, ciemniejsze od mięśni

•Zmiany nieznacznie hipoechogeniczne – zmienna natura – ciemniejsze od tarczycy ,   jaśniejsze od otaczających mięśni szkieletowych

Porównanie echogeniczności tarczycy do ślinianki podżuchwowej

Rozlane zmiany hipoechogeniczne w przebiegu choroby Hashimoto, niedoczynność tarczycy-patrz poniżej:

POMIARY płata prawego tarczycy – powyżej

Cieśń (ISTHMUS) TARCZYCY – U części zdrowych pacjentów występuje łat piramidowy, znajduje się na wysokości cieśni, zmiana ułożenia głowicy o 90 stopni w prawo uwidacznia dalszą część płata

Zmiany ogniskowe

cechy złośliwości są nastepujące:

•Zmiana głębsza niż szersza

•Chaotyczny układ mikrozwapnień

•Zwapnienia o typie skorupki jajka z zachowaną ciągłością

•Gruba otoczka halo lub jej całkowity brak

•Nieostre granice zmiany

•Limfadenopatia z zanikiem zatoki tłuszczowej

•Ognisko głęboko hipoechogeniczne z echogenicznoścą mniejszą niż mięśnie MS i MG


ŁAGODNE ZMIANY OGNISKOWE – Cechy w sonogrfii tarczycy:

•Otoczka halo wyraźna i cienka

•Odczynowe węzły chłonne z zachowaną torebką i zatoką tłuszczową

•Wyraźne odgraniczenie zmiany

•Płynowe zmiany z grudkami koloidu artefaktami ogona komety

Unaczynienie zmian ogniskowych

•Typ I – brak unaczynienia, dominujące w zmianach niezłośliwych

•Typ II – unaczynienie obwodowe, zmiany niezłośliwe

•Typ III – unaczynienie mieszane, dominujące w zmianach złośliwych

Inwazja pozatarczycowa

•Uwypuklenie torebki na zewnątrz

•Możliwe przerwanie torebki

•Przerwanie torebki nie jest konieczne do rozpoznania

Badania naczyniowe tętnic tarczycowych

Unaczynienie tarczycy

•Tętnica tarczowa górna od szyjnej zewnętrznej

•Tętnica tarczowa dolna od pnia tarczowo-szyjnego/ t podobojczykowej

•Średnia szerokość naczyń nie większa niż 2 mm

•PSV 20-40 cm/sek

•Prędkość końcowo-rozkurczowa EDV 10-15 cm/sek

•Naczynia są niskooporowe, fizjologicznie tarczyca wykazuje bogate unaczynienie